diff mbox series

[FFmpeg-devel,v2,11/11] avcodec/libsvtav1: implement dolby vision coding

Message ID 20240409125914.61149-12-ffmpeg@haasn.xyz
State New
Headers show
Series avcodec: add Dolby Vision encoding | expand

Checks

Context Check Description
yinshiyou/make_loongarch64 success Make finished
yinshiyou/make_fate_loongarch64 success Make fate finished
andriy/make_x86 success Make finished
andriy/make_fate_x86 success Make fate finished

Commit Message

Niklas Haas April 9, 2024, 12:57 p.m. UTC
From: Niklas Haas <git@haasn.dev>

---
 libavcodec/libsvtav1.c | 34 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 34 insertions(+)
diff mbox series

Patch

diff --git a/libavcodec/libsvtav1.c b/libavcodec/libsvtav1.c
index 105c3369c0f..cd62103dba4 100644
--- a/libavcodec/libsvtav1.c
+++ b/libavcodec/libsvtav1.c
@@ -23,6 +23,7 @@ 
 #include <stdint.h>
 #include <EbSvtAv1ErrorCodes.h>
 #include <EbSvtAv1Enc.h>
+#include <EbSvtAv1Metadata.h>
 
 #include "libavutil/common.h"
 #include "libavutil/frame.h"
@@ -35,6 +36,7 @@ 
 #include "libavutil/avassert.h"
 
 #include "codec_internal.h"
+#include "dovi_rpu.h"
 #include "encode.h"
 #include "packet_internal.h"
 #include "avcodec.h"
@@ -62,6 +64,8 @@ typedef struct SvtContext {
 
   EOS_STATUS eos_flag;
 
+  DOVIContext dovi;
+
   // User options.
   AVDictionary *svtav1_opts;
   int enc_mode;
@@ -418,6 +422,7 @@ static int read_in_data(EbSvtAv1EncConfiguration *param, const AVFrame *frame,
   in_data->cr_stride = AV_CEIL_RSHIFT(frame->linesize[2], bytes_shift);
 
   header_ptr->n_filled_len = frame_size;
+  svt_metadata_array_free(&header_ptr->metadata);
 
   return 0;
 }
@@ -451,6 +456,11 @@ static av_cold int eb_enc_init(AVCodecContext *avctx)
     return svt_print_error(avctx, svt_ret, "Error initializing encoder");
   }
 
+  svt_enc->dovi.logctx = avctx;
+  ret = ff_dovi_configure(&svt_enc->dovi, avctx);
+  if (ret < 0)
+    return ret;
+
   if (avctx->flags & AV_CODEC_FLAG_GLOBAL_HEADER) {
     EbBufferHeaderType *headerPtr = NULL;
 
@@ -486,6 +496,7 @@ static int eb_send_frame(AVCodecContext *avctx, const AVFrame *frame)
 {
   SvtContext      *svt_enc = avctx->priv_data;
   EbBufferHeaderType *headerPtr = svt_enc->in_buf;
+  AVFrameSideData *sd;
   int ret;
 
   if (!frame) {
@@ -524,6 +535,24 @@ static int eb_send_frame(AVCodecContext *avctx, const AVFrame *frame)
   if (avctx->gop_size == 1)
     headerPtr->pic_type = EB_AV1_KEY_PICTURE;
 
+  sd = av_frame_get_side_data(frame, AV_FRAME_DATA_DOVI_METADATA);
+  if (svt_enc->dovi.cfg.dv_profile && sd) {
+    const AVDOVIMetadata *metadata = (const AVDOVIMetadata *)sd->data;
+    uint8_t *t35;
+    int size;
+    if ((ret = ff_dovi_rpu_generate(&svt_enc->dovi, metadata, &t35, &size)) < 0)
+      return ret;
+    ret = svt_add_metadata(headerPtr, EB_AV1_METADATA_TYPE_ITUT_T35, t35, size);
+    av_free(t35);
+    if (ret < 0)
+      return AVERROR(ENOMEM);
+  } else if (svt_enc->dovi.cfg.dv_profile) {
+    av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Dolby Vision enabled, but received frame "
+        "without AV_FRAME_DATA_DOVI_METADATA\n");
+    return AVERROR_INVALIDDATA;
+  }
+
+
   svt_av1_enc_send_picture(svt_enc->svt_handle, headerPtr);
 
   return 0;
@@ -644,11 +673,13 @@ static av_cold int eb_enc_close(AVCodecContext *avctx)
   }
   if (svt_enc->in_buf) {
     av_free(svt_enc->in_buf->p_buffer);
+    svt_metadata_array_free(&svt_enc->in_buf->metadata);
     av_freep(&svt_enc->in_buf);
   }
 
   av_buffer_pool_uninit(&svt_enc->pool);
   av_frame_free(&svt_enc->frame);
+  ff_dovi_ctx_unref(&svt_enc->dovi);
 
   return 0;
 }
@@ -695,6 +726,9 @@ static const AVOption options[] = {
    AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = 0 }, 0, 63, VE },
   { "svtav1-params", "Set the SVT-AV1 configuration using a :-separated list of key=value parameters", OFFSET(svtav1_opts), AV_OPT_TYPE_DICT, { 0 }, 0, 0, VE },
 
+  { "dolbyvision", "Enable Dolby Vision RPU coding", OFFSET(dovi.enable), AV_OPT_TYPE_BOOL, {.i64 = FF_DOVI_AUTOMATIC }, -1, 1, VE, .unit = "dovi" },
+  {  "auto", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = FF_DOVI_AUTOMATIC}, .flags = VE, .unit = "dovi" },
+
   {NULL},
 };